حمایت انجمن سیستم های فازی ایران
1399/11/12

"انجمن سیستم های فازی ایران" از دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم های هوشمند و فازی اعلام حمایت علمی و معنوی کردند.