برنامه روز برگزاری کنفرانس
1399/11/12

بدینوسیله برنامه های روز برگزاری کنفرانس و زمانبندی دقیق براساس منطقه زمانی هند و ایران در پیوست ذیل اطلاع داده می شود.

کنفرانس در روزهای 17 و 18 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 16:00 به وقت ایران برگزار می شود. لازم به ذکر است که پژوهشگران گرامی می توانند از ساعت 8 صبح به وقت ایران وارد فضای مجازی کنفرانس شوند.

برنامه روز برگزاری کنرانس